Asminderød sogn
1700-1733
Synsforretningen 1717

 
Om Synsforretningen 1717
Som følge af de langvarige og ikke mindst bekostelige krige, Frederik IV førte (Store Nordiske Krig 1700 og 1709-1720), var en forøgelse af kronens indtægter påkrævet.  For at tjene dette ædle formål skulle der findes en ændring på rytteriets indkvartering. 

Begyndelsen blev gjort med Københavns, Frederiksborgs og Kronborgs amter, hvor al bondejord - også husmændenes - blev inddelt i rytterportioner a 8 tdr. hartkorn, jf. Hovedkrigs- og Portionsjordebogen for det kronbogske rytterdistrikt 1718. 

Nærværende synsforretning for Kronborg amt 1717, der blev udarbejdet på initiativ af den af kongen nedsatte Sjællandske kommission for indretning af rytterdistrikterne, tjente som forarbejde for Hovedkrigs- og Portionsjordebogen, og er blandt vore bedste kilder til forståelse af de forhold, hvorunder landbefolkningen levede på fælleskabets tid.

I Synsforretningen 1717, der omfatter det daværende Kronborg amt, indledes med en beskrivelse over forholdene i Asminderød sogn (hvorunder - som det vil erindres -også det nuværende Humlebæk sogn henhørte), bringes nedenfor et uddrag.  Det angives bl.a., om fæsteren er gårdmand eller husmand, hans navn, gårdens eller husets hartkorn i tønder, skæpper, fjerdingkar og album, bygningernes størrelse i antal fag samt ikke mindst, hvorvidt gården eller huset er i god, middel eller temmelig=slet stand.  Du kan på Fredensborg biblioteks Lokalhistoriske arkiv se hele Synsforretningen 1717. 


 
Synsforretning ang. bøndernes og husmændenes tilstand på Cronborg Amt 1717 den 12/3 iht ordre af 1717 den 23/1 fra Commissionen for Ryttergodsets Inddeling (kilde: Kronborg Amtsstue no. 576 A LA), som forretningens titel rettelig er, indledes således:

Efter de højædle og velbårne, velædle og velbyrdige herrer som kommitterede for ryttergodsets inddeling her på Cronborg Amt, Deres ordre og befaling af dato Kjøbenhavn den 23. januar 1717, der jeg skulle udnævne af retten og til mig tage 4re kyndige mænd her af Cronborg Amt og begive mig med dem ud i bemeldte amt og efter enhver bondes og husmands tilstand med videre samme ordre indeholdende, som er således lydende:

Kgl. Majestæts birkefoged over Cronborg Birk Sr. Søren Mickelsen,

Som Hs. Kgl. May. allernådigst har for godt befundet alle Hs. Kgl. May.s egne tilhørende bondegårde og jordegods udi Kronborg Amt til rytterhold at lade udlægge og inddele, og til slig forretning Os allernådigst kommitteret, samt tillige befalet, at vedkommende betjente Os derudinden skal gå til hånde, til hvilken ende Hs. Kgl. May.s tjenestes befordring udi foreskrevne måde, hr. birkefogeden af tinget ville udnævne 4re forstandige mænd og bønder, hvilke tillige med ham hus efter hus, gård efter gård, by efter by, sogn efter sogn, herred efter herred udi bemeldte amt kunne efterse og skriftlig optegne, således som de ved ed ville forklare enhver bondes og beboers tilstand efter udlagte model og hvormed allerede på Københavns Amt er begyndt, så ville og efterses, hvad lejlighed i bondens gård eller og ved husmændene kunne findes, hvor 6 fag hus med skorsten a parte kunne forandres og indrettes til logering for rytteren og staldrum for hans hest for at være for sig selv.

Således vil med og til nøjeste udfordres, hvad græsning og hvor mange læs hø, læsset til 30 lispund beregnet, enhver gård kan høste, desnøjeste hvad tørvejord enten ved byen eller i nærværelse var at få til leje, hvoraf rytteren årligt kan nyde 12 læs ildebrand. På lige måde vil opskrives, hvad enhver bonde ialt til strøgne mål beregnet årligt kan så af rug, byg og havre, med hvilken foreskreven forretning, som eragtes bedst ved birkeskriveren at ville forrettes, når han ikkun tilligemed hr. birkefogeden, de dage tinget holdes, på sit forsvar, anordner en dygtig person i sit sted, at denne forretning usømmelig dag for dag, hvis ej helligt indfalder, befordres og i det korteste tid muligt;  hvorfor hr. birkefogeden, skriveren, ved og i så måde ville ansige, om de erfordrede skrivematerialer kan anskaffes og føre til regning, helst der er gjort allerunderdanigst forestilling til kongen og hvorpå ventes allernådigst resolution, at såvel birkefogeden og skriveren som synsmændene for de dage, kommissionen påstår, og hvorover skriveren får holde bog, noget til fortæring skal vorde godtgjort samt for resten har amtsforvalter Lorentz Juhl anordnet for dem fri skydts fra et sted til et andet, undtagen bønderne, hvilke dem selv med deres egne heste får skydtse, og så snart slig forretning er til ende, vil den af vedkommende underskrives og til fornævnte amtsforvalter leveres samt Os straks derpå forstændiges, hvad dag den ham er bleven tilstillet, for resten vil bemeldte amtsforvalter konfereres, om noget resterer i en eller anden måde til kongens tjeneste udkræves eller fornødiges.

Vi forbliver
hr. birkedommerens tjenstvillige

Numsen          Holstein          Smith

København den 23. januar 1717.
 

Efter allerunderdanigste pligt og skyldighed er disse udmeldte 4re mænd, som er Laurs Ollesen i Nejlinge, Jørgen Sørensen i Annisse, Hans Ollesen i Langstrup og Jens Jørgensen i Fjellenstrup, og dernæst efter tillige med birkedommeren begivet os ud på amtet og forrettet således: 


 
Se Synsforretningen 1717 her (Excell-udgave) eller her (html-udgave).